دستاوردهای قطب

مقالات:

1- امیری، ا. بانی نسب، ب.، قبادی، س. و خوش گفتار منش، ا. ح. 1392. واکنش دانهال های بادام به کاربرد روی تحت شرایط تنش شوری. علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 14 شماره 3: 369 تا 380.

2- امیری، ا. و بانی نسب، ب. همکاران. 1394. بررسی اثرات پاکلو بوترازول بر افزایش تحمل به شوری در پایه رویشی هیبرید هلو- بادام (GF677). علوم باغبانی (زیر چاپ).

3- امیری، 1. و بانی نسب، ب. 1394. مطالعه تاثیر سالیسیلیک اسید بر صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های بادام تلخ. تولیدات گیاهی (تحت داوری)

4- ایروانی، ف.، بانی نسب، ب.، قبادی، س.، اعتمادی، ن.، قاسمی، ا. ع. و شمس، م. 1394. اثر پایه های مختلف بر رشد رویشی و شاخص های فتوسنتزی دو رقم گلابی شاه میوه و نطنز. تولید و فراوری محصولات زراعی و باغی 5: 53 تا 62.

5- محمدی، س.، بانی نسب، ب.، خوش گفتار منش، ا. ح. و قاسمی، ا. ع. 1393. پاسخ پایه های به  Cydonia oblonga Mill گلابی و زالزالک به کمبود آهن در کشت بدون خاک. علوم و فنون کشت های گلخانه ای 5: 127 تا 137.

6- محمدی، س.، بانی نسب، ب.، خوش گفتار منش، ا. ح. 1394. تاثیر آهن و بیکربنات بر واکنش های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی پایه های به. علوم و فنون باغبانی ایران. جلد 16 شماره 3: 319 تا 328.

7- محمدي ميمند، م.، شريف نبي، ب. و بهار، م. 1391. مقايسه روش هاي مختلف رديابي قارچ Rosellinia necatrix  درخاك. بیماریهای گیاهی 48 : 13 تا 23.

8- يوسفي همداني، ا.، شريف نبي، ب. و بهار، م. 1391. استفاده از روش هاي كلاسيك و مولكولي در رديابي  Armillaria mellea  عامل بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه درختان از خاك و چوب. بیماریهای گیاهی٬ جلد 48 : 223 تا 235.

9- يوسفي همداني، ا.، شريف نبي، ب. و بهار، م. 1391. رديابي سريع Armillaria mellea  عامل پوسيدگي ريشه و طوقه درختان ازنمونه هاي خاک و چوب با استفاده از تکنيک PCR آشيانه اي. مجله علمي كشاورزي، 35:71-82.

1. Hashemi-Tameh, M., Bahar, M. and Zirak, L. 2014. ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ and ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’, new Phytoplasma species infecting apple trees in Iran. J. Phytopathol 162: 472–480.

2. Hashemi-Tameh, M., Bahar, M. and Zirak, L. 2014. Molecular characterization of phytoplasmas related to apple proliferation and aster yellows groups associated with pear decline disease in Iran. J. Phytopathol. 162: 660–669.

3. Amiri, A., Baninasab, B., Ghobadi, C. and Khoshgoftarmanesh, A.H. 2016. Zinc soil application enhance photosynthetic capacity and antioxidant enzyme activities in almond seedlings affected by salinity stress. Photosynthetica 54: . (In Press)

4. Mousavi, S., Alisoltani, A., Shiran, B., Fallahi, H., Ebrahimie, E., Imani, A. and Houshmand, S.2014. De novo transcriptome assembly and comparative analysis of differentially expressed genes in Prunus dulcis Mill. in response to freezing stress. PLoS ONE 9(8): e104541.      doi:10.1371/journal.pone.010454.

رساله دکترا :

ارغوان علي سلطاني. 1392. شناسایی ژن هاي پاسخ به تنش سرما در بافت تخمدان بادام با استفاده از روش RNA-seq. اساتید راهنما: بهروز شیران- اسماعیل ابراهیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد:

1- رویا چوپان نژاد. 1394. تنوع ژنتیکی قارچ Venturia inaequalis با استفاده از نشنگر ریزماهواره و ردیابی ژن های مقاومت به آن در ژنوتیپ های سیب ایران. اساتید راهنما:  دکتر بهرام شریف نبی - دکتر مسعود بهار

2- سیروان ساعد موچشی. 1394. اپیدمیولوژی و ردیابی جمعیت اپی فیت باکتری Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک درختان به در استان اصفهان. استاد راهنما: دکتر مسعود بهار

3- محدیث هاشمی طامه. 1391 . تعیین ویژگی های مولکولی فایتوپلاسماهای همراه سیب و گلابی در استان اصفهان. استاد راهنما: دکتر مسعود بهار

4- زهرا حسینی. 1392 . شناسایی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک Erwinia amylovora عامل بیماری آتشک گلابی درختان میوه دانه دار در استان اصفهان. استاد راهنما: دکتر مسعود بهار

5- فرناز توکلی .1393. تشخیص آلودگی های مخلوط فایتوپلاسمایی در درختان بادام با استفاده از روش های مبتنی بر PCR. استاد راهنما: دکتر مسعود بهار

6- ناهید جوادی. 1394. شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی گونه های Phytophtora عامل پوسیدگی طوقه و ریشه درختان بادام و واکنش برخی ارقام بادام و پایه GF677 در استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری. استاد راهنما: دکتر بهرام شریف نبی

7- جمالوند. 1394. ردیابی ژن های مقاومت به سفیدک پودری سیب در ژنوتیپ های وحشی سیب ایران. استاد راهنما: دکتر بهرام شریف نبی

8- اعظم امیری 1390 تاثیر تغذیه روی بر ویژگی های رشد رویشی پایه درخت بادام در شرایط شور. استاد راهنما: دکتر بهرام بانی نسب

9- محمد مردانی 1391  اثر جاسمونیک اسیدو پاکلو بوترازول بر رشد دانهال های بادام تحت شرایط تنش خشکی. استاد راهنما: دکتر بهرام بانی نسب

اخبار و اطلاعیه ها

دستيابي به نهال سيب عاري از ويروس

تحت نظارت وف ایرانی