طرح های پژوهشی قطب

 

اهداف و طرح های پژوهشی قطب

الف- شناسائی و بررسي اكولوژيكي برخي بيماري‌هاي مهم درختان ميوه گلابي، به، سيب و بادام

ب- تعیین روش مناسب رديابي عوامل بيمارگر در خاك و نهال جهت توليد نهالهاي سالم

ج- تشخیص مناسبترین روش مولکولی برای شناسائی ژنهاي مقاومت در ژنوتیپ های مختلف درختان ميوه دانه دار

د-  بهينه‌سازي پروتكل‌هاي مناسب باززايي درون شيشه‌اي و مهندسي ژنتيك به منظور انتقال ژن هاي مقاومت در درختان ميوه دانه دار و تولید گیاهان عاری از ویروس

طرح های پژوهشی قطب:

الف- شناسائی، بررسي اكولوژيكي و تعیین روش مناسب رديابي برخي عوامل بيمارگر مهم  درختان ميوه گلابي، به، سيب و بادام     

طرح 1 : مطالعات تاكسونوميكي و اكولوژيكي بيماري جاروك بادام در منطقه مركزي ايران

 طرح 2 : شناسایی بيماريهاي فايتوپلاسمايي درختان ميوه دانه دار در استان اصفهان

طرح 3 :  شناسایی، ردیابی ويروسهاي مهم سيب در ايران

طرح 4: اپیدمیولوژی و تعیین مقاومت به آنتی بیوتیک و سموم باكتري كش عامل  بيماري آتشک  درختان میوه دانه دار

طرح 5 : رديابي سريع و دقيق قارچهای  Rosellinia, Verticillium  و Armillaria   به عنوان  عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه درختان میوه دانه دار در خاک و نهال با استفاده ازجفت آغازگرهاي اختصاصي و تكنيك Real time – PCR

طرح 6: بررسی عوامل مختلف در کاهش  تنش های محیطی درختان میوه دانه دار و بادام در منطقه مرکزی ایران

ب- تعیین مناسبترین روش مولکولی برای شناسائی ژنهاي مقاومت در ژنوتیپ های درختان ميوه دانه دار

طرح 1: شناسایی نشانگرهای پيوسته با مقاومت به زردي ( کلروز) در ارقام بومیِ به

طرح 2 : ردیابی و شناسایی ژن هاي عامل مقاومت به بیماری سفیدک پودری در انواع سيب هاي منطقه مركزي ايران

طرح 3: رديابي ژنهاي مقاومت به آنتي بيوتيكها و سموم مسي در جدايه هاي مختلف عامل بيماري آتشك گلابي

طرح 4: تنوع ژنتيكي جدايه هاي ايراني قارچ Venturia inaequalis و رديابي ژنهاي مقاومت به آن در ارقام سيب ايران

طرح 5   : رديابي ژن هاي مقاومت به بيماري لكه سياه در ارقام اهلي و وحشي سيب ايراني با استفاده از نشانگرهاي اختصاصي

د- بهينه‌سازي پروتكل‌هاي مناسب باززايي درون شيشه‌اي و مهندسي ژنتيك به منظور انتقال ژن ها مقاومت به درختان ميوه دانه دار و گیاهان عاری از ویروس

طرح 1- حذف ویروس Apple chlorotic leaf spot virus از نهال های سیب آلوده به روش حرارت  درمانی (Thermptherapy)

طرح 2- بهینه سازی پروتکل مناسب انتقال ژن در سیب گلاب با استفاده از اگروباکتریوم جهت انجام کارهای مولکولی

طرح 3- ترا ریخت سه رقم محلی به (Cydonia oblonga) با استفاده از دستواره حاوی ژن rolB تحت کنترل  35S Promotor

طرح 4- بهينه‌سازي پروتكل‌هاي مناسب باززايي درون شيشه‌اي گلابي، به ، سيب و بادام

اخبار و اطلاعیه ها

دستيابي به نهال سيب عاري از ويروس

تحت نظارت وف ایرانی