معرفي قطب

معرفی قطب

استان اصفهان با توليد سالانه 14996 تن به ( سطح زير كشت 2000 هكتار)، 259438 تن سيب ( سطح كشت 21000 هكتار) و قدمت ديرينه كشت وسيع گلابي( تولید 11280 تن در 800 هکتار) از مراكز مهم توليد ميوه هاي دانه دار در كشور است. همچنین، سطح كشت قابل توجه بادام كاري در استان اصفهان (9707 هکتار با تولید 9316 تن) وگسترش اخيركشت بادام در استان چهار محال و بختياري در حد 11000 هکتار با تولید 23000تن، نشان دهنده اهمیت توسعه كشت اين محصول در منطقه مركزي مي باشد. علیرغم توجه عمومی به گسترش درختان میوه دانه دار و بادام در استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری، شیوع بیماریهای قارچی، پروکاریوتیک، ویروسی و فیزیولوژیکی در باغات منطقه در کاهش عملکرد این محصولات بسیار موثر بوده است بطوریکه، میزان تولید سیب، گلابی، به و بادام در واحد سطح در این استان هاکاهش چشمگیری دارد. به این لحاظ، کسب اطلاعات در مورد عوامل ایجاد کننده بیماری، اکولوژی و اپیدمیولوژی آنها بسیار ضروری است.

با وجود تنوع ژنتيكي گسترده ژنوتیپ های اهلی و وحشی میوه های دانه دار و بادام، هنوز اطلاعاتی از ظرفيتهاي بالقوه اين ذخاير با ارزش براي مقاومت در مقابل عوامل بيماري‌زا و تنش‌هاي محيطي در دست نيست. به این جهت،ضرورت داشت ژنوتیپ های محلی محصولات باغی دانه دار و بادام جهت شناسايي ژنهاي مهم اين گياهان از نظر مقاومت به انواع بيماريها و تنش‌هاي محيطي به روشهاي مولكولي بررسي شود.

با توجه به این اهداف کلی، دبیرخانه شورای قطب های علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل قطب "بيوتكنولوژي بيماريهاي درختان مهم ميوه منطقه مركزي ايران (گلابي، به، سيب و بادام) " در دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان موافقت نمود تا در زمینه رديابي ملكولي عوامل بيمارگر درختان ميوه دانه دار و بادام، ترسيم نقشه هاي ژنتيكي براي رديابي جايگاه ژنهاي مقاومت در اين گياهان، شناسايي ژنهاي مقاومت از طريق تشكيل كتابخانه‌هاي ژني مانند cDNA، كلون كردن ژنها، تعيين توالي نوكلئوتيدي و پروتئيني اين ژنها به منظور فهم مكانسيم عمل آنها، تهيه نشانگر هاي اختصاصي اين ژنها براي رديابي در جمعيت هاي بومي گونه‌هاي مختلف درختان ميوه فعالیت نماید.

تصویب:  بهمن 1390

اخبار و اطلاعیه ها

دستيابي به نهال سيب عاري از ويروس

تحت نظارت وف ایرانی