اعضا

نام و نام خانوادگی: بدرالدين ابراهيم سيدطباطبايي
سمت: استاد دانشگاه صنعتي اصفهان ( بيوتكنولوژي گياهي)
پست الکترونیکی: sayedt@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://sayedt.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: مسعود بهار
سمت: استاد دانشگاه صنعتي اصفهان ( رابطه مولكولي ميكروب-گياه)
پست الکترونیکی: mbahar@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://bahar.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: بهرام شريف نبي
سمت: استاد دانشگاه صنعتي اصفهان (قارچ شناسي مولكولي)
پست الکترونیکی: sharifna@cc.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: مصطفي مبلي
سمت: استاد دانشگاه صنعتي اصفهان ( فيزيولوژي محصولات باغباني)
پست الکترونیکی: Mobli@cc.iut.ac.ir
وب سایت: http://mobli.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: بهرام باني نسب
سمت: دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان ( فيزيولوژي درختان ميوه )
پست الکترونیکی: bbanin@cc.iut.ac.ir
نام و نام خانوادگی: بهروز شيران
سمت: استاد دانشگاه شهركرد ( ژنتيك مولكولي )
پست الکترونیکی: beshiran45@gmail.com
نام و نام خانوادگی: سعداله هوشمند
سمت: استاد دانشگاه شهركرد ( ژنتيك و بيومتري )
پست الکترونیکی: s_hoshmand@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: نيلوفر مختاري
سمت: كارشناس قطب
پست الکترونیکی: niloofar.mokhtari@ag.iu.ac.ir
وب سایت:

اخبار و اطلاعیه ها

دستيابي به نهال سيب عاري از ويروس

تحت نظارت وف ایرانی